RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

RJEŠENJE o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD OMIŠ Gradsko vijeće

KLASA: 612-05/20-01/04 URBROJ: 2155/01-01-20-14

Omiš, 10.prosinca 2020.g.

Na temelju članaka 38., 39. I 40. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (Narodne novine br. 61/18, 98/19) te članaka 22. i 24. Statuta Gradskog muzeja Omiš (Službeni glasnik Grada Omiša br. 6/19), u svezi s člankom 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša br. 4/09, 9/10, 2/13, 10/13, 1/18 i 8/18), Gradsko vijeće Grada Omiša na svojoj 33. sjednici od dana 10.prosinca 2020.g. donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Gradskog muzeja Omiš

  1. Za ravnateljicu javne ustanove Gradski muzej Omiš imenuje se:
    ANGELA TABAK, dipl. arheol. i informatol. (muzeologija), Iz Duća, Duće-Luka 1/2.
  2. Dužnost ravnateljice obnaša se na vrijeme od četiri godine koje započinje s danom 1.veljače 2021.g.
  3. Do dana stupanja na dužnost po novom mandatnom razdoblju imenovana osoba je dužna sklopiti odgovarajući ugovor o radu kojeg u ime osnivača na strani ustanove zaključuje gradonačelnik Grada Omiša.
  4. Danom stupanja na dužnost ravnatelja osobe imenovane po ovom Rješenju prestaje funkcija vršitelja dužnosti ravnatelja u Gradskom muzeju Omiš.
  5. Novoimenovana ravnateljica i dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Gradskog muzeja Omiš izvršiti će primopredaju dužnosti.
  6. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasniku Grada Omiša. O b r a z l o ž e nj e

Gradonačelnik Grada Omiša je dana 23.rujna 2020.g. u Narodnim novinama RH br. 104/20 i službenim web stranicama Gradskog muzeja Omiš objavio javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice javne ustanove Gradski muzej Omiš.
U roku za prijave koji je trajao 15 dana i istekao dana 8.listopada 2020.g. pristiglo je ukupno sedam prijava i to: Elvire Sorić iz Tugara, Angele Tabak iz Duća, Josipa Vukorepe iz Splita,

Vice Tomasovića iz Omiša, Milene Pribičević iz Omiša, Vedrana Urličića iz Omiša i Marija Reljanovića iz Zagreba.
Iz sadržaja prijava koje su od strane Gradonačelnika otvorene 20.listopada 2020.g. razvidno je kako su sve prijave pravodobne.

Također je utvrđeno da Josip Vukorepa i Vedran Urličić nisu dostavili dokaze o ispunjavaju traženih formalnih natječajnih uvjeta za ostvareni rad u muzeju, obrazovanju, znanosti ili kulturi.
S ostalim kandidatima obavljen je usmeni razgovor 16.studenog 2020.g..

Razmatrajući životopis i predloženi četverogodišnji plan rada Gradskog muzeja Omiš, a uz činjenicu da je kandidatkinja Angela Tabak do sada u više uzastopnih mandata vodila sličnu muzejsku ustanovu, Gradonačelnik je utvrdio kako je njen predloženi četverogodišnji program rada realan i ostvariv te da je u postupku dokazala svoje stručne, radne i organizacijske kompetencije koje upućuju da će uspješno voditi Gradski muzej Omiš.

Zbog navedenog utvrđenja donio je prijedlog za imenovanje rečene osobe ravnateljicom ustanove u četverogodišnjem mandatu. Ovaj prijedlog razmatralo je radno tijelo Gradskog vijeća Grada Omiša.
Prijedlog gradonačelnika Grada Omiša za imenovanje ravnateljice Gradskog muzeja Omiš je prihvatilo te na temelju njega donijelo ovo rješenje Gradsko vijeće Grada Omiša kao predstavničko tijelo osnivača ustanove.

Gradski muzej Omiš do sada je imao vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove postavljenog aktom Ministarstva kulture i medija te mu funkcija prestaje stupanjem na dužnost imenovane ravnateljice.

Ovo se Rješenje dostavlja svim prijavljenim kandidatima.

POUKA O PRAVIMA KANDIDATA:
Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba, ali se može tužbom pokrenuti upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom u roku 30 dana od dana njegove dostave.

Kandidati na javni natječaj mogu izvršiti neposredan uvid u natječajne materijale u Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Omiša, Trg kralja Tomislava 5.,u Omišu, u uredovno vrijeme, u roku 3 radna dana od dostave ovog Rješenja.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zvonko Močić, dr.med.